پروژه ساختمان اداری جردن، بابک مرکزی

طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به روش نیلینگ و انکراژ

  • کارفرما : شرکت ماگما
  • مدیر پروژه : آقای مهندس ایزدی
  • مدت پروژه : 60 روز کاری
  • حداکثر عمق گود : 14 متر
  • طول نیل : 2700 متر
  • طول انکر : 700 متر
  • سطح شاترکیت : 1000 متر مربع
در این پروژه به علت وجود ساختمان های بسیار قدیمی در مجاورت گود و اهمیت کنترل تغییر مکان آنها از تعداد قابل توجهی انکر و سولجر پایل استفاده شده است. همچنین وجود خاک ریزشی سبب استفاده از راد خود حفار گردید. با توجه به ساختمانهای فرسوده و خاک با ضریب چسبندگی بسیار پایین، جابجایی نزدیک به صفر از نکات برجسته این پروژه بشمار می رود.
پروژه جردن، بابک مرکزی