اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت


مهندس یوسف شکیبافر (مدیر عامل)

دکتر آبتین واحدی (عضو هیئت مدیره)

مهندس اشکان خادمی (نائب رئیس هیئت مدیره)

مهندس یاشار نوروزی (عضو هیئت مدیره)

 

 

مشاورین ژئوتکنیک شرکت


دکتر علی صدرالدین

 

شرکت مهندسین مشاور فرآیند خاک و پی

 


دکتر حسین غیاثی نژاد

 

شرکت مهندسین مشاور پادنا زیستا فن