گروه فنی مهندسی گیتی عمران

  • همه پروژه ها
  • نیلینگ
  • انکراژ
  • Default
  • Date
load more / hold SHIFT key to load all load all

خدمات تخصصی مجموعه

  • ساخت به روش اجرای همزمان روسازه و زیرسازه (تاپ داون)
  • نیلینگ
  • انکراژ
  • میکروپایل
  • سایرخدمات


در اجرای یک گود بردای عمیق خاک مجاور گود ناپایدار شده و چنانچه با هیچ سیستم حفاظت جانبی تقویت نشده باشد، در سطحی موسوم به سطح گسیختگی (خط اتصال توده خاک پایدار و ناپایدار) لغزیده و فرو خواهد ریخت. یکی از متداول ترین و در عین حال پرکاربرد ترین روش های حفاظت جانبی خاک نیلینگ می باشد که از طریق مسطح کردن خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی موسوم به نیل با فواصل نزدیک به یکدیگر اجرا می شود.

 
 نیلینگ

مزایای نیلینگ

اجرای نیلینگ ایمن ترین و مطمئن ترین روش در پایدارسازی گود و حفاظت ساختمان های مجاور می باشد.

کابرد نیلینگ

دامنه کاربرد نیلینگ

نیلینگ در پایدارسازی جدار تونلها، کوله های مجاور پل، ترانشه ها و حفاظت جانبی خاک در گوبرداری های عمیق کاربرد دارد.


در اجرای یک گود بردای عمیق خاک مجاور گود ناپایدار شده و چنانچه با هیچ سیستم حفاظت جانبی تقویت نشده باشد، در سطحی موسوم به سطح گسیختگی (خط اتصال توده خاک پایدار و ناپایدار) لغزیده و فرو خواهد ریخت. یکی از متداول ترین و در عین حال پرکاربرد ترین روش های حفاظت جانبی خاک نیلینگ می باشد که از طریق مسطح کردن خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی موسوم به نیل با فواصل نزدیک به یکدیگر اجرا می شود.

 
 نیلینگ

مزایای نیلینگ

اجرای نیلینگ ایمن ترین و مطمئن ترین روش در پایدارسازی گود و حفاظت ساختمان های مجاور می باشد.

کابرد نیلینگ

دامنه کاربرد نیلینگ

نیلینگ در پایدارسازی جدار تونلها، کوله های مجاور پل، ترانشه ها و حفاظت جانبی خاک در گوبرداری های عمیق کاربرد دارد.


انکر کابل یا میله ای است که به منظور مسلح کردن دیوار های حایل برای پایداری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد بدین شکل که یک طرف انکر به دیوار حایل و طرف دیگر آن به سازه ی پایدار همچون صفحات بتنی تزریق شده در داخل زمین محکم می گردد. ترکیب انکر با این صفحات بتنی تزریق شده مقاومت لازم جهت استحکام و پایداری دیوار حایل و جلوگیری از کج شدن آن و حرکت خاک را به وجود می آورد.

 
انکراژ در گودبرداری های شهری

انکراژ در گودبرداری های شهری

متداولترین نوع انکراژ از حفر و قرار دادن میلگرد یا کابلهای استرند فولادی در داخل یک دیوار بتنی (همانند شبکه آرماتور و شاتکریت) بدست می آید.

کابرد انکراژ

دامنه کاربرد انکراژ

از انکراژ در تثبیت خاک در تونلسازی، تقویت پی دکلها، مقابله با واژگونی سد ها، جلوگیری از زمین لغزش، کنترل نشستها و ... استفاده میگردد.

میکرو پایل به شمع هایی با قطر کمتر از 300 میلیمتر گفته می شود که معمولاً با تسلیح فولادی سبک و تزریق دو غاب سیمان همراه می باشد به طور کلی برای اجرای پی بر روی خاک های مسئله دار با قابلیت باربری کم و نشست پذیری زیاد تکنیکهای متعددی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از میکروپایل میباشد. میکروپایل علاوه بر آنکه مانند شمع های متداول موجب انتقال بار سازه به لایه های مقاوم زیرین خاک و محدود کردن نشست می گردد،از طریق تزریق دوغاب سیمان سبب بهبود مشخصات فیزیکی- مکانیکی توده ی خاک اطراف نیز می شود.

 
مزایای میکروپایل

مزایای میکروپایل

حجم کم مصالح فولاد و سیمان، ابعاد کوچک بدنه، قابلیت اجرا در شرایط وجود آبهای زیرزمینی و سرعت بالای اجرا از مزایای استفاده از میکروپایل میباشد.

کابرد میکروپایل

دامنه کاربرد میکروپایل

جلوگیری از وقوع روان گرایی، انتقال بار ستون های روی پی به لایه های عمیق تر و اصلاح و بهسازی بر جای خاک از کاربردهای این سیستم میباشد.

دیوار برلنی

دیوار برلنی

جهت کنترل جابجایی ها در گود های حساس شهری اجرای دیوار برلنی (ترکیب شمع فولادی و انکراژ) قویا توصیه میگردد.

سازه نگهبان

سازه نگهبان

استفاده از المانهای خرپایی جهت حفاظت از دیواره گود برداری های کم عمق همچنان یکی از اقتصادی ترین گزینه های پایدارسازی میباشد.

شمع های بتنی درجا

شمع های بتنی درجا

در پروژه ایی که امکان حفاری نیلینگ وجود ندارد، شمع های بتنی با قابلیت باربری جانبی یکی از گزینه های قابل قبول میباشند

طراحی و محاسبات

طراحی و محاسبات

یکی از ارکان اصلی اجرای سازه های ژئوتکنیکی طراحی و محاسبات دقیق و صحیح اجزای آن با لحاظ کردن شرایط آیین نامه های موجود است.